Περιβάλλον Ανάθεση Αποκομιδής απορριμμάτων για τον Ιανουάριο 2015

Ανάθεση Αποκομιδής απορριμμάτων για τον Ιανουάριο 2015

Posted by porosplus.gr on 2015-01-05 15:00:00


Στην Οικονομική Επιτροπή της 23 Δεκεμβρίου αποφασίστηκε η εκ νέου ανάθεση της αποκομιδής απορριμμάτων και του καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων, στον ίδιο ιδιώτη μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2015, λόγω έλλειψης χρόνου για νέο διαγωνισμό.

Άραγε τον Ιανουάριο θα βρεθεί χρόνος;

Η εισήγηση και η απόφαση (κατόπιν της ορθής επανάληψης) έχει ως εξής:

Όπως σας είναι γνωστό στις 31/12/2014 λήγει η σύμβασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου « Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πόρου για το έτος 2014». Στον προγραμματισμό της νέας Δημοτικής Αρχής και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έτους 2015 τον οποίο ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών για το έτος 2015 η οποία θα άρχιζε μετά την προκήρυξη νέου διαγωνισμού.

Ο Δήμος μας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας των πρωτοφανών καιρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα την 8-9.12.2014. Ως εκ τούτου προτείνεται λόγω του κατεπείγοντος να αναταθεί η « Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πόρου» για τον μήνα Ιανουάριο του 2015 στον ίδιο ανάδοχο με τους ίδιους όρους και την ίδια τιμή.

Η ανάθεση κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι δεν υπάρχει αφ΄ ενός διαθέσιμο προσωπικό λόγω της απασχολήσεώς του σε εργασίες αποκατάστασης ζημιών και αφ΄ εταίρου δεν υπάρχει όρος στην σύμβαση για δυνατότητα επέκτασης της ήδη εκτελούμενης.

Τον λόγο έλαβε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μητσιοπούλου Σταματίνα η οποία είπε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί δεν υπήρχε εισήγηση στο φάκελο της Ο.Ε. Μέχρι και την ώρα της συνεδρίασής της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Αναθέτει Ορίζει όπως η εκτέλεση των εργασιών «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πόρου» για τον μήνα Ιανουάριο του 2015 αντί του ποσού των 16.780,50€ πραγματοποιηθεί με τις διαδικασίες της απ' ευθείας ανάθεσης από τον κ. Δήμαρχο.

2. Ορίζει όπως η εργασία εκτελεστεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις υπ’ αρίθμ.2/2014, του ΔΣ και 27/2014 Οικ. Επιτροπής και τη2 υπάρίθμ.1962/26.3.2014 σύμβασης.

3. Ορίζει όπως η σχετική πίστωση διατεθεί μετά την σχετική έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2015.

%.


Comment Form is loading comments...