Τροιζηνία 557.134,25 € το έλλειμμα για το 2013 για τον Δήμο Τροιζήνας Μεθάνων

557.134,25 € το έλλειμμα για το 2013 για τον Δήμο Τροιζήνας Μεθάνων

Posted by porosplus.gr on 2016-02-23 16:05:08


Το 2013 αποτελεί τη τρίτη διαχειριστική χρήση του νέου καλλικρατικού Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων. Σύμφωνα με το ισολογισμό του έτους 2013 που εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή, το έλλειμμα του Δήμου ανέρχεται σε ευρώ 557.134,25. Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2013 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 3.180.862,18. ΢το παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού ευρώ 774.494.87, τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού ευρώ 93.601,11, και τα έσοδα από προβλέψεις ποσού ευρώ 33.354,99 , και τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 4.082.313,15.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2013 έχει ως εξής :
Ομάδα Περιγραφή
72 Έσοδα από φόρους – Εισφορές – Πρόστιμα - Προσαυξήσεις
Ποσά σε ευρώ
46.921,22
1.896.389,82 1.209.273,91 28.277,23 3.180.862,18 774.494,87 93.601,11 33.354,99 901.450,97
4.082.313,15
Ποσά σε ευρώ
827.092,24
270.439,37
1.043.582,51 9.936,90 342.696,51 106.786,77
1.162.084,82 92.936,04
166.496,68
4.022.051,84
552.398,90 64.996,66 0,00 617.395,56
4.639.447,40v 73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις

76 Έσοδα Κεφαλαίων

΢ύνολο Οργανικών Εσόδων

81 Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα

82 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

84 Έσοδα από προβλέψεις

Γύνολο Εκτάκτων Εσόδων

Γενικό Σύνολο

4.


Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2013 έχει ως εξής :
Ομάδα Περιγραφή
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και

τρίτων 62 Παροχές τρίτων

63 Υόροι – τέλη

64 Διάφορα έξοδα

65 Σόκοι και συναφή έξοδα

66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ


67

λειτουργικό κόστος
Παροχές – Φορηγίες – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές
68 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια
΢ύνολο Οργανικών Εξόδων 81 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
84 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Σύνολο Εκτάκτων Εξόδων
Γενικό Σύνολο

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Σο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ευρώ 2.629.124,51. Σα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 1.200.466,43. τα έξοδα Διάθεσης σε ευρώ 85.674,13 και τα χρηματοοικονομικά έξοδα σε ευρώ 106.786,77. Σο συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικών εξόδων, ανήλθε στο ποσό των 4.022.051,84 ευρώ.

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2013 ποσού ευρώ 4.082.313,15 μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2013 ποσού ευρώ 4.639.447,40 αποτελεί το έλλειμμα της χρήσεως 2013, το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 557.134,25.

6. ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


Οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στην χρήση 2013 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 3.886.353,24. Σο σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2013 είναι ευρώ 4.730.107,67 πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού ευρώ 738.190,50 ήτοι συνολικό ποσό ευρώ 5.468.298,17 μείον τις πληρωμές του Δήμου του έτους 2013 ευρώ 3.886.353,24 μας δίδει το αποθεματικό απολογισμού της χρήσεως 2013 που ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1.581.944,93. Σο υπόλοιπο των ταμειακών διαθεσίμων κατά το τέλος χρήσης 2013 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1.593.617,74 και εμφανίζεται πλεόνασμα ποσού ευρώ 11.672,81 το οποίο αναλύεται ως εξής:
 κατά ποσό ευρώ 11.663,15 αφορά υπόλοιπο σε λογαριασμό όψεως της τράπεζας Εθνικής και Alpha Bank, της πρώην ΔΕΤΑΣ το οποίο δεν είχε συμπεριληφθεί στον ταμειακό απολογισμό 2013 και εισπράχθηκε το έτος 2014.
 κατά ποσό ευρώ 9,64 αφορά πληρωμές επιταγών μέσω του λογαριασμού όψεως στην ΕΣΕ οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την 23.1.2014 αλλά συμπεριλαμβάνονται στον ταμειακό απολογισμό χρήσης 2013.
7. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2013 το σύνολο του Πάγιου Ενεργητικού ανέρχεται σε ποσό ευρώ 34.307.336,42. Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 50.929.831,53 και αφαιρούμενων των αποσβέσεων ποσού ευρώ 16.865.798,01, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 34.064.033,52. Οι συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ανέρχονται σε ποσό ευρώ 243.302,90.

8. ΔΑΝΕΙΑ


Σα δάνεια του Δήμου από το Σαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την τράπεζα Marfin ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 1.995.777,95 εκ του οποίου ποσό ευρώ 23.740,07 είναι βραχυπρόθεσμο, ήτοι πληρωτέο κατά την επόμενη χρήση και αφορά χρεολύσια του δανείου που έχει χορηγηθεί από την τράπεζα Marfin (πλέον τράπεζα Πειραιώς). Για τα δάνεια τα οποία έχουν χορηγηθεί από το Σαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ο Δήμος έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών, με περίοδο χάριτος από 1.1.2013 έως 31.12.2015.

9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ


Σο σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1.043.881,84, ενώ οι αντίστοιχες απαιτήσεις στο ποσό των ευρώ 767.471,45.

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις παραπάνω αναλύσεις, η οικονομική πορεία του Δήμου Σροιζηνίας της χρήσεως 2013 κρίνεται ικανοποιητική.
Σα ανωτέρω στοιχεία καταδεικνύουν την ανάπτυξη των υποδομών του Δήμου, καθώς και την ανταπόκριση του Δήμου στις ολοένα αυξημένες ανάγκες των δημοτών. Η πορεία του Δήμου και τα αποτελέσματα αυτού σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο κινήθηκαν απαρέγκλιτα στις τεθέντες από το Δημοτικό Συμβούλιο γραμμές.
Μετά από τα παραπάνω που αναλυτικά σας εκθέσαμε, παρακαλούμε να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2013 του Δήμου. Β. Καταρτίζει τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως οικονομικού έτους 2013 όπως εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της επιτροπής για την προώθησή τους για την απαραίτητη έγκρισή από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πηγή: mymethana.gr


Comment Form is loading comments...